Utgangspunktet for Simplex

Simplex er en metode som brukes i lineære programmeringsproblemer for å få løsninger på lineære programmeringsproblemer. Som en oppsummering innebærer et lineært programmeringsproblem å bestemme maksimums- eller minimumsverdien til en objektivfunksjon gitt et sett med begrensninger. Begrensningene ville danne grensen til et polyeder. Under forutsetningene om at begrensningssettet er konveks, vil ethvert toppunkt i polyederet … Read more

x